Uncategorized

Hvordan er bærekraft integrert i Ruter og hvordan ser Ruter ut om 5-10 år med tanke på bærekraft

Bærekraft

Vi har alle som en hørt om bærekraft, men hva betyr egentlig bærekraft og bærekraftig utvikling. I 1987 kom rapporten Vår felles framtid som først beskrev begrepet bærekraftig utvikling. Matprat har en artikkel og deres beskrivelse er som følger «bærekraft handler om å leve på en måte som gjør at vi får det vi trenger, uten å ødelegge for at generasjonene i fremtiden skal få dekket sine behov. Miljø, økonomi og sosiale forhold er tre områder som må ivaretas, for at noe skal bli kategorisert som bærekraftig». Det er begrenset med ressurser så vi må ta vare på den jordkloden vi har. Biologisk mangfold, vannforbruk, klimagassutslipp, bruk av landarealer, sprøytemidler, gjødsel og utslipp av miljøskadelige stoffer er alle eksempler på miljømessige forhold. Eksempel på sosiale forhold er rettferdig fordeling av goder, utdannelse, helsetjenester, ren energi, fred, likestilling, samarbeid og at fattigdom og sult skal bli utryddet. Behovet for økonomiske forhold innebærer økonomisk vekst, innovasjon og infrastruktur, ansvarlig produksjon og forbruk samt reduserte ulikheter.

Bilde av Alena Koval fra Pexels

FN´s bærekraftsmål

FN´s bærekraftsmål dreier seg om en felles arbeidsplan for hele verden som har et mål om å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen år 2030. FN´s bærekraftsmål er bestående av 17 mål og 169 delmål. Målene er lagd for å fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. Land over hele verden kom med innspill på en demokratisk måte angående målene, og ved å benytte seg av en spørreundersøkelse fikk ca. 10 millioner mennesker komme med sin egen mening om målene. Under kan vi se de tre forskjellige områdene som skal ivaretas, og hvilke mål de områdene dreier seg om.

Skjermbilde: matprat.no

Ruter sine bærekraftsmål

Ruter har valgt seg ut åtte mål å fokusere på som de mener kan påvirke kollektivtransporten positivt. Målene angår alle sammen, og alle burde bidra for å nå dem.

  • Mål 3: God helse
  • Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst
  • Mål 9: Innovasjon og infrastruktur
  • Mål 10: Mindre ulikhet
  • Mål 11: Bærekraftige byer og samfunn
  • Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon
  • Mål 13: Stoppe klimaendringene
  • Mål 17: Samarbeid om målene
Skjermbilde: fn.no

Ruter om 5-10 år

Ruter jobber hardt for å nå de målene som de har satt seg. For eksempel under mål 3: God helse så skal alle busser, båter og spesialskyss ha utslippsfri drift innen 2028. Under mål 9: Innovasjon og infrastruktur så har man mange planer frem mot år 2030. Planene omhandler for eksempel at fornebubanen skal stå klar i 2025 og innen 2024 skal 87 nye trikker stå klare i Oslo som har et mål om å gi hovedstaden ett nytt, robust og kostnadseffektivt trikketilbud. Mål 10: Mindre ulikhet dreier seg om å binde byer og tettsteder sammen. Kollektivtrafikken skal gjelde for alle, også for de med funksjonsnedsettelser. Bærekraftige byer og samfunn som er mål 11 forklarer ruter sitt viktige bidrag for bærekraftige byer og samfunn som er å levere attraktive mobilitetsløsninger som igjen vil bidra til å redusere biltrafikken. Dette vil være bra med tanke på at luftforurensing og klimagassutslipp blir redusert. Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon går ut på å gjøre kapasitetsutnyttelsen på kjøretøyene bedre og bedre. Nest siste mål, som er mål 13: Stoppe klimaendringene handler om at vi må gjøre noe hvis vi skal klare å nå de målene som er satt. I løpet av 2020 hadde Ruter planer om at kollektivtransporten i Oslo og deler av Viken skulle være fossilfri. Og at all kollektivtransport skal være utslippsfri i 2028. Mål 17: Samarbeid om målene er det siste målet Ruter har satt seg. Dette går ut på at kollektivtransporten trenger flere samarbeidspartnere for å kunne nå målene sine, som for eksempel er myndighetene, næringslivet, operatører og alle kundene. Så jeg vil si at ruter har satt seg en god del tøffe mål, men de jobber godt for å klare å nå de. Alle burde gjøre en innsats for vi har bare en jordklode, vi får ikke flere sjanser.

Til slutt

Jeg vil komme mer tilbake til dette når jeg skal skrive eksamensoppgaven med gruppen min, som også skal har et punkt med bærekraft. De første forelesningene har vært supre, og jeg ser frem til å lære mer i dette kurset. Det er et spennende emne som jeg vil få bruk for i fremtiden. I tillegg gleder jeg meg til å komme skikkelig i gang med eksamensoppgaven som skal omhandle virksomheten Ruter.

-Ruben

Kilder

matprat.no. Lesedato: 15.02.21

https://www.matprat.no/artikler/matproduksjon/hva-er-barekraft/

matprat.no. (Bilde). Lesedato: 15.02.21

https://www.matprat.no/artikler/matproduksjon/hva-er-barekraft/

fn.no. Lesedato: 15.02.21

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal

fn.no. (Bilde). Lesedato: 15.02.21

https://www.fn.no/undervisning/undervisningsopplegg/VGS/fns-baerekraftsmaal

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *